Propostes de Limnos a les eleccions 2015

PROPOSTES DE LIMNOS PER A LES CANDIDATURES MUNICIPALS DEL PLA DE L’ESTANY PER A LES ELECCIONS LOCALS DEL 2015

Arran de la convocatòria d’eleccions municipals per al proper 24 de maig, des de LIMNOS – EdC (Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany), i com a fruit de les observacions dels aspectes millorables o els punts pendents de resoldre que afecten el nostre medi ambient més proper, que hem anat constatant al llarg dels gairebé trenta anys de vida la nostra associació, hem fet un seguit de propostes a les diferents candidatures municipals que es presenten a les properes eleccions, per tal que considerin la possibilitat d’incloure-les en els seus programes electorals i evidentment dur-les a terme.

Considerem que la defensa del patrimoni natural és una tasca que està per damunt de qualsevol ideologia o grup polític determinat, ja que la bona salut del nostre entorn ens afecta a tots d’una manera immediata i, a més llarg termini, a les generacions que vindran després de nosaltres, en qui cal també pensar. Per això adrecem els nostres suggeriments a tots els grups, partits o coalicions que concorren a les properes eleccions municipals.
El Pla de l’Estany, en ser una comarca petita i amb força sentiment comarcal, té molts problemes comuns a més d’un municipi.
Les propostes s’han estructurat en les següents àrees: Sistemes Naturals, Ordenació del Territori, Turisme i esports, Transports i mobilitat, Gestió dels residus, Purins, Gestió de l’aigua i Gestió de l’energia. En cadascuna de les àrees, es comença amb la relació de qüestions que afecten, o poden ser regulades, per tots els municipis de la comarca i, en alguns casos, acabem amb els temes més propis de municipis concrets.
En aquest sentit s’ha enviat a cada candidatura un formulari per validar les prioritats que cada formació política considera més adients dur a terme en el proper mandat.

El resum d’aquest formulari per temes és el següent:
Sistemes Naturals:
• Reclamar la declaració definitiva del Parc Natural com a figura de protecció per a tota la conca lacustre de l’Estany de Banyoles
• Crear l’anella verda de l’àrea urbana de Banyoles per protegir una sèrie d’espais amb valors naturals, agrícoles, culturals, socials… que per la seva proximitat a zones urbanes podrien quedar fàcilment absorbits pel creixement urbanístic
• Posar els mitjans i l’interès necessaris per aconseguir la recuperació del riu Terri, tant des del punt de vista ecològic com social
• Elaborar un pla d’usos i gestió del Fluvià al seu pas per la comarca a través del Consorci del Fluvià per tal de millorar l’hàbitat de la llúdriga detectant punts negres i establint-hi mesures de gestió.

Ordenació del territori
• Realitzar una planificació de zones industrials a nivell comarcal impedint que cada municipi realitzi el seu polígon industrial
• Preservar Sota Monestir i elaborar un Pla General que el protegeixi
• Potenciar i protegir zones d’horts urbans municipals
• Preservar els nuclis rurals com a elements d’interès històric i patrimonial i com a potencial pels municipi

Turisme i esports
• Fomentar el turisme cultural, rural i mediambiental, contribuint al manteniment i la millora de les zones d’interès natural i cultural
• Fomentar els esports respectuosos amb el medi ambient i limitar la pràctica dels que en provoquen una degradació
• Utilitzar els esports que es porten a terme en els espais naturals com a eines per a l’educació ambiental i la sensibilització

Transports i mobilitat
• Mostrar l’oposició a la variant oest de Banyoles, una obra innecessària que tindria un impacte ambiental molt fort sobre la plana agrícola de Camós i Miànigues i sobre la plana de llevant de l’Estany de Banyoles
• Aplicar la Llei d’accés motoritzat al medi natural. Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.
• Protegir i senyalitzar els camins vells dels municipis
• Promoure el transport públic de viatgers entre els diferents pobles de la comarca i entre els diferents barris de ciutat de Banyoles i ampliar la xarxa de carrils bici

Gestió dels residus
• Treballar en la implantació de recollides porta a porta com a la forma més ràpida i efectiva per incrementar els resultats quantitatius i qualitatius de la recollida selectiva.
• Desenvolupar una estratègia de fiscalitat ambiental progressiva, qui més residus genera més ha de pagar.
• Premiar els bons hàbits de separació i gestió en origen dels residus per part dels ciutadans mitjanjant l’establiment de bonificacions en la taxa d’escombraries a aquells que facin compostatge casolà i/o que utilitzin la deixalleria fixa i la mòbil per exemple un mínim de 6 cops a l’any.

Purins
• Aprovació d’una moratòria en la concessió de permisos per a la instal•lació de noves granges o d’ampliació de les ja existents, fins que no es trobi una solució efectiva i útil a la problemàtica creada per l’excés en la producció de purins del Pla de l’Estany.
• Confirmar que la planta (o plantes) de tractament de purins que es pugui implantar a la comarca no produeixi cap mena d’impacte ambiental i assegurar que aquesta (o aquestes) instal•lacions no serviran d’excusa per construir més granges a la nostra zona, ja molt saturada actualment.
• Realitzar un pla de gestió de residus ramaders a nivell comarcal.

Gestió de l’aigua

• Sol•licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que desencalli les millores necessàries a l’EDAR del Terri per a l’eliminació més efectiva del nitrogen que compromet el bon estat ecològic del riu Terri
• Sol•licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’ampliació i millora de l’EDAR de Serinyà ja que aquesta depuradora s’ha demostrat obsoleta per depurar les aigües residuals de Serinyà
• Revisió de les xarxes d’abastament públic per detectar pèrdues i reparació urgent de les possibles fuites (una de les causes principals de pèrdua d’aigua) per no malbaratar aquest bé.
• Previsió, en futures obres de sanejament, de separació de les aigües pluvials de les residuals, amb un doble circuit de canonades, que permeti poder-ne fer un tractament diferenciat i així aconseguir un màxim d’eficiència en la depuració i per tant també un estalvi.

Gestió de l’Energia
• Introduir incentius fiscals (subvenció percentual de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres) per incentivar l’edificació bioclimàtica i la utilització d’instal·lacions energètiques eficients.
• Promoure instal·lacions d’energies renovables en equipaments municipals, principalment aquells amb un elevat consum d’aigua calenta o calefacció.
• Aprovar l’ordenança municipal de la contaminació lumínica. El seu objectiu és regular les instal·lacions i els aparells d’enllumenat exterior i interior, pel que fa a la contaminació lumínica que poden produir.
• Dur a terme les accions previstes dins del Pla d’actuació (2015-2020) del Pacte d’Alcaldes amb l’objectiu de reduir en un 20% les emissions de CO2 abans del 2020

Altres

• Realitzar l’Agenda 21 comarcal amb les corresponents auditories ambientals i la redacció del Pla d’acció local per a la sostenibilitat (PALS)
• Prendre les mesures necessàries per evitar les constants i molestes pudors que provenen de certes indústries de Banyoles per garantir la qualitat de l’aire que es mereixen els veïns/veïnes de Banyoles
Pla de l’Estany, 18 de maig de 2015

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.