Es farà l’avaluació ambiental prèvia a la revisió del pla especial de l’Estany que LIMNOS va sol·licitar.

Tal i com va demanar LIMNOS, els serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a Girona han resolt en data de 12 de desembre de 2014 que “la revisió del Pla especial de protecció, ordenació i restauració de l’entorn immediat de l’estany de Banyoles s’ha de sotmetre a avaluació ambiental atès que té efectes significatius sobre els valors de la xarxa Natura 2000”. La resolució ja ha estat comunicada a l’Ajuntament de Banyoles i segons es recull avui 13 de desembre al Diari de Girona, l’avaluació ja ha estat encarregada a una empresa, Lavola, i que ja va realitzar el “document ambiental per a l’adopció de la decisió prèvia d’avaluació ambiental” i serà lliurada al gener del 2015.

Des de LIMNOS, entenem que no es pot realitzar la revisió del Pla especial de protecció, ordenació i restauració de l’entorn immediat de l’Estany de Banyoles sense sotmetre’l a una avaluació ambiental, i així ho vam comunicar en el termini estipulat i per escrit a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de territori i Sostenibilitat.

Considerem que la revisió del pla suposa una potencial millora des del punt de vista ambiental respecte a la situació actual, malgrat això hi ha aspectes concrets del pla que cal valorar de forma específica i que hem inclòs a l’escrit. De manera resumida, vam comunicar que els objectius o continguts específics de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) adjunt a la revisió d’aquest Pla haurien de ser els següents:

 • Analitzar l’impacte de les infraestructures esportives i el seu ordenament, especialment a la zona del Club Natació Banyoles on a efectes pràctics hi ha hagut pèrdua d’espai protegit.
 • Potenciar els desplaçaments a peu o en bicicleta per l’interior de l’àmbit
 • Estudiar la peatonalització del front d’estany com a estratègia bàsica per assegurar-ne la protecció i millora
 • Estudiar la possibilitat d’establir nous sistemes de gestió de la vegetació, per exemple amb la pastura amb animals domèstics.
 • Respectar el principi general de no transformació i artificialització del territori i el paisatge, mantenint el seu caràcter d’espai lliure i natural en aquells casos on encara sigui possible
 • Preservar els boscos existents i potenciar-ne la recuperació
 • Prevenir i minimitzar els riscos hidrològics associats a les inundacions
 • Prendre mesures per a prevenir la contaminació de les aigües de l’estany i els seus recs
 • Atorgar a l’àmbit uns nivells adequats d’immissió sonora
 • Atorgar a l’àmbit uns nivells adequats de protecció envers la contaminació lluminosa
 • Preservar els hàbitats d’interès comunitari
 • Potenciar el paper de les zones humides
 • Mantenir i reforçar el paper connector dels recs i preveure mesures per a afavorir la connectivitat ecològica
 • Protegir, millorar i recuperar l’entorn paisatgístic
 • Afavorir la integració visual de les instal·lacions en el paisatge
 • Protegir i valoritzar els elements del patrimoni cultural
 • Promoure i ordenar l’ús social de l’espai de manera que: contribueixi a la viabilitat de les activitats productives i en minimitzi les afeccions i es garanteixi la preservació dels valors ambientals de l’espai

15 de desembre de 2014

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *